صاعقه چوپان جهرمی را کشت

صاعقه چوپان جهرمی را کشتعضو شورای شهر قطب‌آباد مرکز بخش کردیان جهرم خبر فوت این چوپان را تائید کرده است. صاعقه چوپان جهرمی را کشت عضو شورای شهر قطب‌آباد مرکز بخش کردیان جهرم خبر فوت این چوپان را تائید کرده… Continue Reading