سارق کابل های برق قاتل از کار درآمد

سارق کابل های برق قاتل از کار درآمدعامل جنایت در پارک تندرستی تهران دو سال پس از جنایت وقتی به اتهام سرقت کابل برق در اراک دستگیر شد به جنایت اعتراف کرد. سارق کابل های برق قاتل از کار درآمد… Continue Reading