حق بیمه برای کارآموزی نیروی متخصص

حق بیمه برای کارآموزی نیروی متخصصرئیس سازمان برنامه و بودجه از ارایه حق بیمه برای کارآموزی نیروی متخصص خبر داد و گفت: ۸۰۰ میلیارد تومان به اشتغال روستایی اختصاص یافت. حق بیمه برای کارآموزی نیروی متخصص رئیس سازمان برنامه و… Continue Reading