کارگران در صورت ترک کار هم سنوات خدمت می‌گیرند

کارگران در صورت ترک کار هم سنوات خدمت می‌گیرند مشاور روابط کار درباره سنوات خدمت برای کارگرانی که ترک کار می کنند گفت: اگر کارگران محل کار را ترک کنند، قبل از اینکه انقضای مدت قرارداد برسد، کارفرما مکلف است… Continue Reading