۴ مجروح در حادثه واژگونی سرویس معلمان کاشمری

۴ مجروح در حادثه واژگونی سرویس معلمان کاشمریروز گذشته در اثر واژگونی سرویس معلمان کاشمری، 4 معلم مصدوم شدند. ۴ مجروح در حادثه واژگونی سرویس معلمان کاشمری روز گذشته در اثر واژگونی سرویس معلمان کاشمری، 4 معلم مصدوم شدند.۴ مجروح… Continue Reading