مرگ ۵ کارگر کارخانه مقواسازی پاکدشت بر اثر گازگرفتگی

مرگ ۵ کارگر کارخانه مقواسازی پاکدشت بر اثر گازگرفتگی۵ کارگر کارخانه مقواسازی در پاکدشت بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند. مرگ ۵ کارگر کارخانه مقواسازی پاکدشت بر اثر گازگرفتگی ۵ کارگر کارخانه مقواسازی در پاکدشت بر اثر… Continue Reading