صدور �یش حقوقی برای مستمری‌بگیران

صدور �یش حقوقی برای مستمری‌بگیرانواعظ‌مهدوی گ�ت: صادرکردن �یش حقوقی برای مستمری‌بگیران در دستور کار قرار گر�ته است. صدور �یش حقوقی برای مستمری‌بگیران واعظ‌مهدوی گ�ت: صادرکردن �یش حقوقی برای مستمری‌بگیران در دستور کار قرار گر�ته است.صدور �یش حقوقی برای مستمری‌بگیران