گردشگری بيش از آنكه صنعتي اقتصادي باشد فعاليتي فرهنگی است

گردشگری بيش از آنكه صنعتي اقتصادي باشد فعاليتي فرهنگی استمعاون گردشگري و امور زائرين استانداري فارس تاكيد دارد كه گردشگري بيش از آنكه صنعتي اقتصادي باشد، فعاليتي فرهنگي است كه نقش مهمي در تغييرات فرهنگي بازي مي‌كند. گردشگری بيش از… Continue Reading