اعتصاب کارگران بخش خدمات عمومی فرانسه

اعتصاب کارگران بخش خدمات عمومی فرانسهاین سومین اعتصاب سراسری کارگران فرانسه در دوران صدارت ساکن فعلی کاخ الیزه است. اعتصاب کارگران بخش خدمات عمومی فرانسه این سومین اعتصاب سراسری کارگران فرانسه در دوران صدارت ساکن فعلی کاخ الیزه است.اعتصاب کارگران… Continue Reading

اعتصاب رانندگان در بلژیک

اعتصاب رانندگان در بلژیکنزدیک به ۶۵۰ راننده تاکسی در بروکسل پایتخت بلژیک در اعتراض به فعالیت شرکت اینترنتی تاکسیرانی اوبر دست به اعتصاب زدند. اعتصاب رانندگان در بلژیک نزدیک به ۶۵۰ راننده تاکسی در بروکسل پایتخت بلژیک در اعتراض به… Continue Reading