بررسي چگونگي افزايش مزد و مشكلات عديده تامين اجتماعي

بررسي چگونگي افزايش مزد و مشكلات عديده تامين اجتماعيکارگر نیوز: جلسات ماهيانه مجمع نمايندگان استان تهران با حضور اعضاي هيات مديره و بازرسين برگزار گرديد بررسي چگونگي افزايش مزد و مشكلات عديده تامين اجتماعي کارگر نیوز: جلسات ماهيانه مجمع نمايندگان… Continue Reading