دریافت «کرایه کولر» از مسافران تخلف است

دریافت «کرایه کولر» از مسافران تخلف استمحسن سرخو خاطر نشان کرد: بعضا دیده شده برخی رانندگان تاکسی در پی درخواست مسافران برای روشن کردن کولر در این هوای گرم، درخواست کرایه بیشتر تحت عنوان «کرایه کولر» دارند! دریافت «کرایه کولر»… Continue Reading