«بهکده رضوی» در سراشیبی سقوط/بیکاری مهلک‌تر از جذام عمل کرد

«بهکده رضوی» در سراشیبی سقوط/بیکاری مهلک‌تر از جذام عمل کرد
کشت و صنعت بهکده رضوی در خرداد ۶۳ طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی به کمیته امداد امام خمینی(ره) واگذار شد. این تعاونی پیشتر مرکز نگهداری بیماران جزامی در منطقه شمال شرقی بوده است.

«بهکده رضوی» در سراشیبی سقوط/بیکاری مهلک‌تر از جذام عمل کرد

کشت و صنعت بهکده رضوی در خرداد ۶۳ طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی به کمیته امداد امام خمینی(ره) واگذار شد. این تعاونی پیشتر مرکز نگهداری بیماران جزامی در منطقه شمال شرقی بوده است.
«بهکده رضوی» در سراشیبی سقوط/بیکاری مهلک‌تر از جذام عمل کرد