سامان‌دهی کارگران فصلی و ساختمانی/افتتاح مرکز آموزش‌های مهارتی کارگران ساختمانی در منطقه 5 تهران

سامان‌دهی کارگران فصلی و ساختمانی/افتتاح مرکز آموزش‌های مهارتی کارگران ساختمانی در منطقه 5 تهرانلطفی گفت: سامان‌دهی کارگران فصلی و ساختمانی در دستور کار ما است. سامان‌دهی کارگران فصلی و ساختمانی/افتتاح مرکز آموزش‌های مهارتی کارگران ساختمانی در منطقه 5 تهران لطفی… Continue Reading

احیای واحدهای تولیدی نقش موثری در اشتغال جوانان و توسعه کشور دارد

احیای واحدهای تولیدی نقش موثری در اشتغال جوانان و توسعه کشور داردنماینده ولی فقیه و امام جمعه همدان گفت: فرزندان غیرتمند کشور همه باید دست به دست هم دهیم تا ایران اسلامی به کشورهای خارج و بیگانگان وابستگی نداشته باشد.… Continue Reading

روزنامه فناوران اطلاعات : دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷

روزنامه فناوران اطلاعات : دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ روزنامه فناوران اطلاعات : دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ روزنامه فناوران اطلاعات : دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷

رشد یک درصدی مشارکت اقتصادی زنان در ایران

رشد یک درصدی مشارکت اقتصادی زنان در ایراندر حالی که نرخ مشارکت اقتصادی مردان در سال گذشته ۶۴.۵ درصد بوده نرخ مشارکت اقتصادی زنان با یک درصد رشد به ۱۶ درصد رسیده است. رشد یک درصدی مشارکت اقتصادی زنان در… Continue Reading

تاخیر ۵ ماهه دستمزد ۱۵۰۰ کارگر نورد لوله صفا و پروفیل ساوه

تاخیر ۵ ماهه دستمزد ۱۵۰۰ کارگر نورد لوله صفا و پروفیل ساوهحدود ۱۵۰۰ کارگر کارخانه‌های نورد لوله صفا و پروفیل ساوه، ۵ مزد معوقه از کارفرما طلبکارند. تاخیر ۵ ماهه دستمزد ۱۵۰۰ کارگر نورد لوله صفا و پروفیل ساوه حدود… Continue Reading

روزنامه نصف جهان : دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷

روزنامه نصف جهان : دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ روزنامه نصف جهان : دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ روزنامه نصف جهان : دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷

روزنامه گسترش صمت : دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷

روزنامه گسترش صمت : دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ روزنامه گسترش صمت : دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ روزنامه گسترش صمت : دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷