روزنامه پیروزی : یکشنبه‌ ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷

روزنامه پیروزی : یکشنبه‌ ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ روزنامه پیروزی : یکشنبه‌ ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ روزنامه پیروزی : یکشنبه‌ ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷

روزنامه آرمان امروز : شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷

روزنامه آرمان امروز : شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ روزنامه آرمان امروز : شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ روزنامه آرمان امروز : شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷

روزنامه ایران ورزشی : شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷

روزنامه ایران ورزشی : شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ روزنامه ایران ورزشی : شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ روزنامه ایران ورزشی : شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷