پایان بخشیدن به خشونت و آزار در محیط‌های کار

پایان بخشیدن به خشونت و آزار در محیط‌های کاردر حالی که برخی کشورها تلاش کردند با کارشکنی و سنگ‌اندازی از راهیابی کشورمان به عضویت در هیات مدیره سازمان جهانی کار جلوگیری کنند، اما ایران توانست سه دوره متوالی به عنوان… Continue Reading