نابودی امنیت شغلی کارگران با حضور اتباع بیگانه

نابودی امنیت شغلی کارگران با حضور اتباع بیگانهبه اعتقاد نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، بالا بودن آمار مهاجرین و اتباع بیگانه در ایران یکی از مهمترین عوامل از بین رفتن امنیت شغلی کارگران در کشور است. نابودی امنیت… Continue Reading