تصویب بند «ز» با بسیاری از قوانین در تضاد است

تصویب بند «ز» با بسیاری از قوانین در تضاد استمحمدعلی شهابی با انتقاد از دست‌اندازی دولت و مجلس به منابع سازمان تامین اجتماعی، این همراهیِ نامیمون را نتیجه شکست در طرح تحول سلامت می‌داند. تصویب بند «ز» با بسیاری از… Continue Reading

دوگانه های توسعه و تضاد در دولت تدبیر و امید

دوگانه های توسعه و تضاد در دولت تدبیر و امیدزهرا ممتاز دوگانه های توسعه و تضاد در دولت تدبیر و امید زهرا ممتازدوگانه های توسعه و تضاد در دولت تدبیر و امید