افزایش یک میلیون تومانی حقوق بازنشستگان کشوری تکذیب شد

افزایش یک میلیون تومانی حقوق بازنشستگان کشوری تکذیب شدخبر افزایش حدود یک میلیون تومانی حقوق بازنشستگان کشوری پس از اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تکذیب شد. افزایش یک میلیون تومانی حقوق بازنشستگان کشوری تکذیب شد خبر افزایش حدود یک میلیون… Continue Reading

تکذیب خبر پیگیری تخریب تندیس توسط شورای عالی امنیت

تکذیب خبر پیگیری تخریب تندیس توسط شورای عالی امنیتشورای عالی امنیت ملی خبر پیگیری موضوع تخریب یک تندیس توسط دبیر این شورا را تکذیب کرد. تکذیب خبر پیگیری تخریب تندیس توسط شورای عالی امنیت شورای عالی امنیت ملی خبر پیگیری… Continue Reading