بسته ماندن روزنه حقیقت به روی کارگران

بسته ماندن روزنه حقیقت به روی کارگراننزدیک به چهل روز از حادثه انفجار معدن زمستان یورت می‌گذرد، زمزمه‌ها حکایت از بازگشایی این واحد معدنی دارد اما در این میان هنوز جلسات کمیته بررسی کننده این حادثه پشت درب‌های بسته برگزار… Continue Reading