بانک ملی ایران یک دارایی ملی است

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در همایش بانکداری جامع گفت: بانک ملی برای همه ما محترم است، چرا که یک دارایی ملی است. اخبار دنیای دیجیتال کانون نماز