سامان‌دهی کارگران فصلی و ساختمانی/افتتاح مرکز آموزش‌های مهارتی کارگران ساختمانی در منطقه 5 تهران

سامان‌دهی کارگران فصلی و ساختمانی/افتتاح مرکز آموزش‌های مهارتی کارگران ساختمانی در منطقه 5 تهرانلطفی گفت: سامان‌دهی کارگران فصلی و ساختمانی در دستور کار ما است. سامان‌دهی کارگران فصلی و ساختمانی/افتتاح مرکز آموزش‌های مهارتی کارگران ساختمانی در منطقه 5 تهران لطفی… Continue Reading

ساماندهی اشتغال ملی نگاه دراز مدت می‌طلبد

ساماندهی اشتغال ملی نگاه دراز مدت می‌طلبدمعاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: باید سیاستگذاری را در عرصه اشتغال به گونه‌ای تنظیم کنیم که قابلیت انعطاف‌پذیری با نوسانات اقتصادی و فشارهای بیرونی را داشته باشد. ساماندهی اشتغال ملی… Continue Reading

وزیر اقتصاد: نظام پرداخت در دست ساماندهی است

وزیر اقتصاد: نظام پرداخت در دست ساماندهی استعلی طیب‌نیا گفت: دولت در حال ساماندهی نظام پرداخت است به گونه‌ای که هم شاخص ‌های کارایی لحاظ شود و هم پرداخت‌ها بر مبنای عدالت صورت گیرد. وزیر اقتصاد: نظام پرداخت در دست… Continue Reading

اقدامات دولت در ساماندهی دستمزدهای کلان

اقدامات دولت در ساماندهی دستمزدهای کلاندولت یازدهم اقدامات علمی برای ساماندهی حقوق های نامتعارف مدیران خود را آغاز کرده است که مهمترین آن دستور ویژه رئیس جمهوری به معاون اول برای شناسایی همه موارد تخلف، استرداد وجود و عزل مدیران… Continue Reading