امنیت شغلی مهم‌ترین مطالبه کارگران است

امنیت شغلی مهم‌ترین مطالبه کارگران استعضو کارگری شورای عالی کار گفت: هیچ گاه اجازه به فراموشی سپردن مطالبات اصلی جامعه کارگری را نمی‌دهیم و می‌گوییم که این بار ما خواهیم بود که تکرار خواهیم کرد. امنیت شغلی مهم‌ترین مطالبه کارگران… Continue Reading