مردان ۹۲ و و زنان ۸ درصد از کل بازنشستگان تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند

مردان ۹۲ و و زنان ۸ درصد از کل بازنشستگان تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهندتا پایان سال گذشته، یک میلیون و ۷۶۹ هزار و ۹۷۸ نفر در سراسر کشور بازنشسته سازمان تامین اجتماعی هستند که میانگین سابقه آنان ۲۴٫۶ سال… Continue Reading

روزنامه مستقل : دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷

روزنامه مستقل : دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ روزنامه مستقل : دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ روزنامه مستقل : دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ Account Suspended .title { font-family: arial, verdana; font-size: 9pt; font-weight: normal; } .distributers { font-family: arial, verdana; font-size: 11pt;… Continue Reading

روزنامه روشنگر : دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷

روزنامه روشنگر : دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ روزنامه روشنگر : دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ روزنامه روشنگر : دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ Account Suspended .title { font-family: arial, verdana; font-size: 9pt; font-weight: normal; } .distributers { font-family: arial, verdana; font-size: 11pt;… Continue Reading