دولت موظف به اختصاص ۵ هزار میلیارد ریال برای همسان سازی حقوق بازنشستگان شد

دولت موظف به اختصاص ۵ هزار میلیارد ریال برای همسان سازی حقوق بازنشستگان شد
نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا برای همسان سازی حقوق بازنشستگان ۵ هزار میلیارد ریال اختصاص دهند.

دولت موظف به اختصاص ۵ هزار میلیارد ریال برای همسان سازی حقوق بازنشستگان شد

نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا برای همسان سازی حقوق بازنشستگان ۵ هزار میلیارد ریال اختصاص دهند.
دولت موظف به اختصاص ۵ هزار میلیارد ریال برای همسان سازی حقوق بازنشستگان شد