کارگران احساس می‌کنند برای غارت اموالشان توافقی صورت گرفته‌است

کارگران احساس می‌کنند برای غارت اموالشان توافقی صورت گرفته‌استحسین حبیبی با انتقاد از تلاش‌ها برای انتقال منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه‌داری کل گفت: هر کس قصد تعرض به منابع مالی کارگران داشته باشد، باید بداند این کار مصداق تعدی… Continue Reading

آیا ماهی‌ها هم احساس دارند؟

آیا ماهی‌ها هم احساس دارند؟این‌که حیواناتی مانند سگ‌ها بسیار احساساتی هستند به همه ثابت شده است، اما از نگاه بسیاری ماهی‌ها موجوداتی بی‌احساس هستند، ولی این موضوع تا چه حد درست است؟ تحقیقات اخیر نشان می‌دهند که ماهی‌ها بیش‌تر از… Continue Reading