کارناوال رنگ ولبخند در نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش

کارناوال رنگ ولبخند در نوزدهمین جشنواره تابستانی کیشرنگ شادمانی شهروندان وگردشگران درنوزدهمین جشنوراه تابستانی کیش موج می زند. کارناوال رنگ ولبخند در نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش رنگ شادمانی شهروندان وگردشگران درنوزدهمین جشنوراه تابستانی کیش موج می زند.کارناوال رنگ ولبخند در… Continue Reading

حضور خوانندگان مطرح کشور درنوزدهمین جشنواره تابستانی کیش

حضور خوانندگان مطرح کشور درنوزدهمین جشنواره تابستانی کیشهمزمان با آغاز نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش کنسرت های خوانندگان مطرح کشور درکیش برگزار می شود. حضور خوانندگان مطرح کشور درنوزدهمین جشنواره تابستانی کیش همزمان با آغاز نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش کنسرت های… Continue Reading