تکذیب خبر پیگیری تخریب تندیس توسط شورای عالی امنیت

تکذیب خبر پیگیری تخریب تندیس توسط شورای عالی امنیتشورای عالی امنیت ملی خبر پیگیری موضوع تخریب یک تندیس توسط دبیر این شورا را تکذیب کرد. تکذیب خبر پیگیری تخریب تندیس توسط شورای عالی امنیت شورای عالی امنیت ملی خبر پیگیری… Continue Reading