تیر خلاص بر پیکر نزار تامین اجتماعی وارد آوردند/در پی تامین هزینه‌های انتخاباتی از محلِ منابع مالی کارگران هستند

تیر خلاص بر پیکر نزار تامین اجتماعی وارد آوردند/در پی تامین هزینه‌های انتخاباتی از محلِ منابع مالی کارگران هستندحسین حبیبی با انتقاد از تلاش‌های دولت برای تفکیک سازمان تامین اجتماعی از بدنه وزارت رفاه گفت: سهم‌خواهان سازمان را حیاط خلوت… Continue Reading

روزنامه آرمان امروز : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷

روزنامه آرمان امروز : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ روزنامه آرمان امروز : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ روزنامه آرمان امروز : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ Account Suspended .title { font-family: arial, verdana; font-size: 9pt; font-weight: normal; } .distributers { font-family: arial,… Continue Reading

روزنامه رویش ملت : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷

روزنامه رویش ملت : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ روزنامه رویش ملت : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ روزنامه رویش ملت : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ Account Suspended .title { font-family: arial, verdana; font-size: 9pt; font-weight: normal; } .distributers { font-family: arial,… Continue Reading

روزنامه شهروند : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷

روزنامه شهروند : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ روزنامه شهروند : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ روزنامه شهروند : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ Account Suspended .title { font-family: arial, verdana; font-size: 9pt; font-weight: normal; } .distributers { font-family: arial, verdana; font-size: 11pt;… Continue Reading

روزنامه شرق : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷

روزنامه شرق : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ روزنامه شرق : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ روزنامه شرق : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ Account Suspended .title { font-family: arial, verdana; font-size: 9pt; font-weight: normal; } .distributers { font-family: arial, verdana; font-size: 11pt;… Continue Reading

روزنامه فناوران اطلاعات : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

روزنامه فناوران اطلاعات : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ روزنامه فناوران اطلاعات : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ روزنامه فناوران اطلاعات : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ Account Suspended .title { font-family: arial, verdana; font-size: 9pt; font-weight: normal; } .distributers { font-family: arial,… Continue Reading

روزنامه استقلال جوان : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

روزنامه استقلال جوان : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ روزنامه استقلال جوان : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ روزنامه استقلال جوان : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ Account Suspended .title { font-family: arial, verdana; font-size: 9pt; font-weight: normal; } .distributers { font-family: arial,… Continue Reading

روزنامه فرصت امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

روزنامه فرصت امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ روزنامه فرصت امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ روزنامه فرصت امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ Account Suspended .title { font-family: arial, verdana; font-size: 9pt; font-weight: normal; } .distributers { font-family: arial,… Continue Reading

روزنامه جمهوري اسلامي : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

روزنامه جمهوري اسلامي : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ روزنامه جمهوري اسلامي : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ روزنامه جمهوري اسلامي : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ Account Suspended .title { font-family: arial, verdana; font-size: 9pt; font-weight: normal; } .distributers { font-family: arial,… Continue Reading

روزنامه شهروند : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

روزنامه شهروند : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ روزنامه شهروند : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ روزنامه شهروند : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ Account Suspended .title { font-family: arial, verdana; font-size: 9pt; font-weight: normal; } .distributers { font-family: arial, verdana; font-size: 11pt;… Continue Reading