نگرانی کارگران «اسنوا» و «هایر» از آینده مبهم شغلی

نگرانی کارگران «اسنوا» و «هایر» از آینده مبهم شغلیکارگران گروه صنعتی انتخاب از بیکاری و تعدیل می‌هراسند اما کارفرما می‌گوید: فعلاً مشکلی نیست و به تولید ادامه می‌دهیم. نگرانی کارگران «اسنوا» و «هایر» از آینده مبهم شغلی کارگران گروه صنعتی… Continue Reading