توافق پریمیوف و پلی یانسکی با پرسپولیس

توافق پریمیوف و پلی یانسکی با پرسپولیسدو بازیکن اوکراینی با باشگاه پرسپولیس به توافق رسیدند. توافق پریمیوف و پلی یانسکی با پرسپولیس دو بازیکن اوکراینی با باشگاه پرسپولیس به توافق رسیدند.توافق پریمیوف و پلی یانسکی با پرسپولیس ورزشی