جدول فرصت‌های شغلی ۳۱ استان کشور/ مشاغل منتخب استان‌ها کدامند؟

جدول فرصت‌های شغلی ۳۱ استان کشور/ مشاغل منتخب استان‌ها کدامند؟رسته‌ها و ظرفیت‌های منتخب اشتغال به تفکیک هر استان در قالب طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) شناسایی شده تا سیاست‌های اشتغالزایی در ۳۱ استان معطوف به ظرفیت‌های… Continue Reading

روزنامه آرمان امروز : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷

روزنامه آرمان امروز : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ روزنامه آرمان امروز : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ روزنامه آرمان امروز : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ Account Suspended .title { font-family: arial, verdana; font-size: 9pt; font-weight: normal; } .distributers { font-family: arial,… Continue Reading

روزنامه رویش ملت : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷

روزنامه رویش ملت : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ روزنامه رویش ملت : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ روزنامه رویش ملت : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ Account Suspended .title { font-family: arial, verdana; font-size: 9pt; font-weight: normal; } .distributers { font-family: arial,… Continue Reading

روزنامه شهروند : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷

روزنامه شهروند : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ روزنامه شهروند : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ روزنامه شهروند : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ Account Suspended .title { font-family: arial, verdana; font-size: 9pt; font-weight: normal; } .distributers { font-family: arial, verdana; font-size: 11pt;… Continue Reading

روزنامه شرق : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷

روزنامه شرق : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ روزنامه شرق : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ روزنامه شرق : یکشنبه‌ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ Account Suspended .title { font-family: arial, verdana; font-size: 9pt; font-weight: normal; } .distributers { font-family: arial, verdana; font-size: 11pt;… Continue Reading