اعتراض کارگران پیمانکاری فاز 14/ مطالبات پرداخت نشده‌است

اعتراض کارگران پیمانکاری فاز 14/ مطالبات پرداخت نشده‌استکارگران پیمانکاری فاز 14 پارس جنوبی در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی تجمع کردند. اعتراض کارگران پیمانکاری فاز 14/ مطالبات پرداخت نشده‌است کارگران پیمانکاری فاز 14 پارس جنوبی در اعتراض به عدم… Continue Reading