مذاکره‌کنندگان باید مزد را به‌روز کنند

مذاکره‌کنندگان باید مزد را به‌روز کنند
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: سال گذشته سبد معیشت به امضای اعضای شورای تعیین دستمزد رسید اما اینکه امسال چقدر بتوانیم این سبد را اعمال کنیم، بستگی به مذاکرات سه‌جانبه و همراهی کارفرمایان و دولت دارد.

مذاکره‌کنندگان باید مزد را به‌روز کنند

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: سال گذشته سبد معیشت به امضای اعضای شورای تعیین دستمزد رسید اما اینکه امسال چقدر بتوانیم این سبد را اعمال کنیم، بستگی به مذاکرات سه‌جانبه و همراهی کارفرمایان و دولت دارد.
مذاکره‌کنندگان باید مزد را به‌روز کنند