اما و اگرهای وام بازنشستگان کارگری

اما و اگرهای وام بازنشستگان کارگری عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران با انتقاد از کم‌لطفی دولت به کارگران بازنشسته گفت: وامی که به بازنشستگان تامین اجتماعی می‌دهند، به اندازه‌ای ناچیز است که حتی پاسخگوی یک درصد از بازنشستگان هم… Continue Reading