تامین اجتماعی درحال ورشکستگی است هرکس جز این بگوید، لاپوشانی می‌کند

تامین اجتماعی درحال ورشکستگی است هرکس جز این بگوید، لاپوشانی می‌کندعلی ‌اصغر بادبان می‌گوید: اگر خدای ناکرده تامین اجتماعی ورشکست شود، هیچکس از پس این قصه برنخواهد آمد. وقتی چهار میلیون نفر را در هر ضریبی که مایلید ضرب کنید،… Continue Reading