نقدینگی مانند حیوانی درنده همه چیز ازجمله کارگران را نابود می‌کند

نقدینگی مانند حیوانی درنده همه چیز ازجمله کارگران را نابود می‌کندعلیرضا حیدری بر این عقیده است که در شرایطی که «مالیات تورمی» باعث فقیرتر شدن دهک‌های پایین درآمدی شده، دولت هرچه سریعتر مکلف به اجرای سیاست‌های جبرانی است. نقدینگی مانند… Continue Reading