دولت بر سر دوراهی حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر

دولت بر سر دوراهی حذف 24 میلیون یارانه‌بگیربسیاری از اقتصاددانان نیز مانند دولت معتقدند که اجرای مصوبه اخیر مجلس که به موجب آن 24 میلیون نفر از یارانه‌بگیران باید از دریافت یارانه حذف شوند، نه به صورت دقیق امکان‌پذیر است… Continue Reading