روحانی، دولت را با ۴۰۰هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام تحویل گرفت

روحانی، دولت را با ۴۰۰هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام تحویل گرفتدبیرکل حزب ندای ایرانیان معتقد است به دلیل وجود مشکلات عمیق اقتصادی و انتظارات عمومی برای تحقق وعده‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی، انتخاباتی کردن فضای جامعه با توجه به فرصت… Continue Reading