اعتراض کارگران روزمزد هفت‌تپه بابت معوقات مزدی

اعتراض کارگران روزمزد هفت‌تپه بابت معوقات مزدیبیش از ۵۰۰ کارگر روز مزدی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، صبح امروز در اعتراض به آنچه بی‌توجهی کارفرما در پرداخت مطالبات مزدی می‌خواندند، در محوطه مجتمع دست به اعتراض صنفی زدند. در… Continue Reading