جریمه میلیونی نگه‌داری سنجاب ایرانی‌

جریمه میلیونی نگه‌داری سنجاب ایرانی‌‌متخلف زنده گیری و نگه‌داری یک بطانه ( واحد شمارش سنجاب ) به پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. جریمه میلیونی نگه‌داری سنجاب ایرانی‌ ‌متخلف زنده گیری و نگه‌داری یک بطانه ( واحد شمارش… Continue Reading