کارخانه ایران سیلندر با ۸۰ کارگر تعطیل شد

کارخانه ایران سیلندر با ۸۰ کارگر تعطیل شدیک منبع خبری در کارخانه ایران سیلندر از تعطیلی این واحد تولیدی و بیکاری بیش از ۸۰ کارگر این کارخانه خبر داد. کارخانه ایران سیلندر با ۸۰ کارگر تعطیل شد یک منبع خبری… Continue Reading