شائبه واگذاری معدن طلای زر‌شوران تکاب به ژن‌های خوب

شائبه واگذاری معدن طلای زر‌شوران تکاب به ژن‌های خوبقاضی‌پور خواستار رسیدگی به شائبه واگذاری معدن طلای زر‌شوران تکاب به ژن‌های خوب شد. شائبه واگذاری معدن طلای زر‌شوران تکاب به ژن‌های خوب قاضی‌پور خواستار رسیدگی به شائبه واگذاری معدن طلای زر‌شوران… Continue Reading