آیا ازدواج در ماه شوال مکروه است؟

آیا ازدواج در ماه شوال مکروه است؟برخی بر این باورند که جاری شدن صیغه عقد برای ازدواج در ماه شوال کراهت دارد و خوش یمن نیست. آیا ازدواج در ماه شوال مکروه است؟ برخی بر این باورند که جاری شدن… Continue Reading