مصدومیت یک کارگر مقنی در تهران بر اثر سقوط از چاه

مصدومیت یک کارگر مقنی در تهران بر اثر سقوط از چاهیک کارگر چاه کن در خیابان مولوی تهران هنگام ورود به چاه ۲۵ متری سقوط کرد و مصدوم شد. مصدومیت یک کارگر مقنی در تهران بر اثر سقوط از چاه… Continue Reading