مسئول امور بانوان ورزش کارگری کشور منصوب شد

مسئول امور بانوان ورزش کارگری کشور منصوب شدبا حکم جواد رمضی سرکار خانم دانشفر به سمت مسئول امور بانوان ورزش کارگری کشورمنصوب شد. مسئول امور بانوان ورزش کارگری کشور منصوب شد با حکم جواد رمضی سرکار خانم دانشفر به سمت… Continue Reading

مدیر درمان تامین اجتماعی استان مرکزی منصوب شد

مدیر درمان تامین اجتماعی استان مرکزی منصوب شدطی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، «ثریا پازوکی» به سمت مدیر درمان تامین اجتماعی استان مرکزی منصوب شد. مدیر درمان تامین اجتماعی استان مرکزی منصوب شد طی حکمی از سوی مدیرعامل… Continue Reading