کارگران پیمانکاری پتروشیمی فجر خواستار برابری در مزایای مزدی شدند

کارگران پیمانکاری پتروشیمی فجر خواستار برابری در مزایای مزدی شدنددرحالیکه شماری از کارگران پیمانکاری، پتروشیمی فجر خواستار دریافت مزایای مربوط به بدی آب و هوا، سختی‌کار و بُعد مسافت شده‌اند، روابط عمومی این واحد پتروشیمی گفت: در حال رایزنی برای… Continue Reading

اعتراض کارگران پیمانکاری فاز 14/ مطالبات پرداخت نشده‌است

اعتراض کارگران پیمانکاری فاز 14/ مطالبات پرداخت نشده‌استکارگران پیمانکاری فاز 14 پارس جنوبی در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی تجمع کردند. اعتراض کارگران پیمانکاری فاز 14/ مطالبات پرداخت نشده‌است کارگران پیمانکاری فاز 14 پارس جنوبی در اعتراض به عدم… Continue Reading